nutriční poradenství

Ze statistických údajů jednoznačně vyplývá vzrůstající tendence ve výskytu osob s poraněním míchy (p. m.). Zvyšující se počet těchto jedinců je patrný především od 80. let 20. st. a to nejen v ČR, ale celosvětově. Po p. m. dochází k trvalému nebo částečnému ochrnutí svalstva pod místem léze. Ze dne na den se tak doposud soběstačný jedinec stává závislý na pomoci druhých. Vlivem hypoaktivity dochází k snížení bazálního metabolismus a tím i snížení energetické potřeby těla. Tento stav jednoznačně vyžaduje úpravu a přizpůsobení individuálních stravovacích zvyklostí.
Vyšší tělesná hmotnost sebou přináší celou řadu komplikací nejen fyzických (např. vyšší námaha při častých každodenních přesunech, nižší kloubní rozsah horních končetin, vyšší riziko vzniku dekubitů), psychických, ale i sociálních. Se vzrůstající hmotností vzrůstá i riziko výskytu civilizačních onemocnění v naší specifické minoritě.

Již 25 let se sama potýkám s následky míšní léze pod úrovní Th10. Krátce po úrazu jsem zvýšila svojí tělesnou hmotnost o více než 10kg. Od roku 2002 v průběhu studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK jsem díky sportovním aktivitám zvýšila svůj energetický výdej a zároveň se naučila jak dosáhnout vyrovnaného energetického příjmu bez striktních omezení v dosavadním jídelníčku.

V době před úrazem jsem pracovala jako zdravotní sestra u lůžka a od roku 2012 se věnuji problematice výživy u osob se spinálním poraněním. Při výběru tématu své disertační práce jsem vycházela ze subjektivní zkušenosti s danou problematikou Chtěla jsem v práci využít svých poznatků a postřehů, které mám ze života s tělesným postižením, a zdůraznit smysluplnost a možnosti výživové intervence u osob s p. m.

Ráda bych Vám nyní nabídla své služby a pomohla těm z Vás, kteří byste chtěli ztratit své přebytečné tělesné tukové zásoby a odhodili tak závaží, které každý den nosíte už v tak dosti namáhaných horních končetinách.

Pokud budete mít zájem, můžete mě kontaktovat emailem a dohodneme se na konkrétním plánu Vaší výživové intervence.